Заява голови ОДАУ у зв'язку з позбавленням громадянства М. Саакашвілі

пятница, 15:29

Я, як голова всеукраїнської громадської організації «Об’єднана діаспора азербайджанців України» виступаю з протестом проти позбавлення громадянства України Міхаіла Саакашвілі, указом Президента України № 196/2017 від 26.07.2017 року. Вважаю, що під час  такого рішення було порушено українське законодавство та міжнародні норми, ратифіковані Україною. Так було порушено ст. 8 Нью-Йоркської Конвенції ООН про скорочення безгромадянства 1961 року, ратифікованою Україною 11.01.2013 року. Неприйнятним є той факт, що під час підготовки рішення про позбавлення громадянства Міхаілу Саакашвілі не було надано можливість на дачу пояснення, щодо інкримінованих йому порушень міграційного законодавства та справедливий розгляд справи судом або іншою незалежною установою.

Обурення викликають спроби недопущення Міхаіла Саакашвілі на територію України шляхом блокування руху поїздів, фіктивними мінуваннями автобусів на кордоні України та Польщі, організаціями масових провокацій під час мирних акцій, що призвело до крайньої необхідності та унеможливлювало роботу пунктів пропуску Шегині та Краковець. Всі ці дії посадових осіб органів державної влади України спричинили суспільний резонанс та створили велику суспільну напругу.

Закликаю державну владу України утриматись від будь-яких репресій, діяти виключно в межах українського законодавства та взятих на себе міжнародних зобов’язань. Припинити переслідування активістів які підтримують Міхаіла Саакашвілі, утриматись від адміністративних та кримінальних проваджень проти учасників подій 10 вересня 2017 року, які направлені на залякування політичних опонентів, зокрема вручення 14 вересня 2017 року підозри про злочин Давіду Саркварелідзе яке має виключно політичний підтекст та відбулось з порушеннями норм законодавства України. Адже будь-які дії, що суперечать приписам законів негативно відображаються на міжнародному іміджі України як правої, демократичної, європейської держави.

 

Голова ОДАУ

Хікмет Джавадов 

 


Я, как председатель всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины» выступаю с протестом против лишения гражданства Украины Михаила Саакашвили, указом Президента Украины № 196/2017 от 26.07.2017 года. Считаю, что во время такого решения было нарушено украинское законодательство и международные нормы, ратифицированные Украиной. Так нарушено ст. 8 Нью-Йоркской Конвенции ООН о сокращении безгражданства 1961 года, ратифицированной Украиной 11.01.2013 года. Неприемлемым является тот факт, что при подготовке решения о лишении гражданства Михаилу Саакашвили не была предоставлена ​​возможность на дачу объяснения, по инкриминируемых ему нарушений миграционного законодательства и справедливое рассмотрение дела судом или другим независимым учреждением.

Возмущение вызывают попытки не допуска Михаила Саакашвили на территорию Украины путем блокирования движения поездов, фиктивными минированиями автобусов на границе Украины и Польши, организациями массовых провокаций во время мирных акций, что привело к крайней необходимости и сделало невозможным работу пунктов пропуска Шегыни и Краковец. Все эти действия должностных лиц органов государственной власти Украины вызвали общественный резонанс и создали большое общественное напряжение.

Призываю государственную власть Украины воздержаться от любых репрессий, действовать исключительно в рамках украинского законодательства и взятых на себя международных обязательств. Прекратить преследование активистов, поддерживающих Михаила Саакашвили, воздержаться от административных и уголовных производств против участников событий 10 сентября 2017, направленные на запугивание политических оппонентов, в частности вручения 14 сентября 2017 подозрения о преступлении Давиду Саркварелидзе которое имеет исключительно политический подтекст и состоялось с нарушениями норм законодательства Украины. Ведь любые действия, противоречащие предписаниям законов, негативно отражаются на международном имидже Украины как правовом, демократическом, европейском государстве.

 

Председатель ОДАУ

Хикмет Джавадов

Теги: 
Украина
Top News